Kosár

Üres
A kosár jelenleg üres

JOGI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL

Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület
Adatvédelmi Nyilatkozata

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat irányadó a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület www.elotisza.hu és a www.elotiszaert.hu honlapok látogatására, igénybe vételére, az előrendelők által a honlapunkon és emailben (www.elotisza.hu/kapcsolat ) eljuttatott személyes adatok kezelésére. Ettől Egyesületünk csak kivételes esetben, külön megállapodás alapján térhet el.
Vásárlóink adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásokra jogszabályok és más szabályozások a www.elotisza.hu honlapunk VÁSÁRLÁS menüpont, VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK aloldalán, valamint a MAGUNKRÓL aloldalon érhetőek el.

Egyesületünk törekszik a megfelelő, lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatás nyújtására. Egyesületünk a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben felmerülő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek

A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület (továbbiakban SZÖVET) számára kiemelt jelentőségű szempont a szolgáltatásainak igénybevevői által rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályoknak és más szabályozásoknak megfelelő kezelése, felhasználása  védelme, látogatók információs önrendelkezési jogának, számukra a biztonságos internetezési lehetőségek biztosítása. A SZÖVET elkötelezi magát a mindezek biztosításához szükséges intézkedések megtétele, és olyan gyakorlat kialakítása mellett, ideértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, amely a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelel.

Hatályos jogszabályok, ajánlások:

-    a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
-    52/2010 FVM rendelet
-    210/2009 Kormányrendelet

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik
Személyes adat:

Bármely meghatározott természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat

- a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
- az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország

Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Cookie

Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.
A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleiket és ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítást azért tartják indokoltnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudjanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálják ügyfeleiknek a testreszabási lehetőségeket.
Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Honlapunk látogatóinak, hírlevél partnereinknek személyes adatai

Honlapunk személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Az oldal látogatásakor csak technikai azonosítót, cookie-t használunk.

Honlapunk látogatói szolgáltatásainkat önkéntesen használják, a regisztráció által hozzáéférhető további szolgáltatásokat (előrendelés, hírlevél igénylés) önként veszik igénybe.
Személyes adatot csak az előrendeléssel ledatt vásárlási igényhez, szavazáshoz szükséges regisztráció során kérünk el és őrzünk meg elektronikus formában; ilyen esetben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatainak megadásáról.

A fentiek szerint rögzített adatokat felhasználhatjuk:
- az igénybevett szolgáltatások körében,
- a rendelt termékek kiszámlázásához,
- a megrendelt áruk kiszállíttatásához, kérésre.
- akcióinkról, ajánlatainkról való tájékoztatáshoz, az Önt feltehetően érdeklő tartalmak Önhöz való eljuttatásához.

Látogatóinknak a honlapon rögzített személyes adataihoz kizárólag jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése körében biztosítunk hozzáférést, azokhoz harmadik személy részére nem engedünk hozzáférést, azokat harmadik személynek nem engedjük át, azokat nem hasznosítjuk, azokkal egyéb módon nem rendelkezünk. Az ügyfélkapcsolatban  részvevők (eladók, termelők, és mások) a személyes adatok köréből kizárólag az Ön által megvásárolt termék vagy szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben férnek hozzá (NÉV, MEGRENDELT TERMÉKEK, valamint házhozszállítás esetén az ÖN által megadott cím és telefon). A szolgáltatásaink fejlesztését célzó, a felhasználó adataiból készített statisztikai célú elemzésekből a felhasználók személye nem azonosítható.

Személyes adatok törlése

A SZÖVET lehetővé teszi felhasználóinak, hogy saját adataikat módosítsák illetve azok törlését kérjék a honlap és a SZÖVET saját felhasználói adatbázisából.
Az adattörlésre vonatkozó kérelem a nap bármely szakában a honlap rendszerén keresztül elindítható, illetve emailen (info@elotisza.hu) is kérhető. Ebben az esetben minden olyan adat törlésre kerül adatbázisunkból, amely alkalmas a felhasználó személyének azonosítására.

Külső oldalra mutató linkek

A SZÖVET honlapjain elhelyezett külső oldalakra mutató linkeken elérhető – idegen - tartalmakkal, szolgáltatásokkal, adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban felelősséget nem vállal. A külső oldalra mutató linkek a jobb

tájékoztatást és szolgáltatást szolgálják, és nem jelentik a külső linken elérhető tartalom támogatását, a szolgáltatások elismerését.

A Monarchia Borkereskedelmi Kft. webáruházának tartalmát és annak formai megjelenési elemeit a szerző jogi törvény védi. A tartalom felhasználása csak a forrás megjelölésével, továbbközlése a Kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. Ha bármilyen kérdése merül fel az adatok kezelésével kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére.

Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület
5065. Nagykörű, Május 1. út 1.
Tel.: 30/76-88-718
E-mail: info@elotisza.hu  és titkar@elotisza.hu

A SZÖVET, alapító okirata szerint, ......................... nyilvántartási számú bírósági okirat alatt, a jogszabályok szerinti tevékenységekre jogosult. 

Adatkezelési nyilvántartási szám: 2011. októbertől folyamatban

A SZÖVET honlapjait a MENTHA kft. üzemelteti webszerverén. AZ üzemeltető adatok kezelését, feldolgozását nem végzi.

 
 

Kosár összesítő

A kosár jelenleg üres.

Bejelentkezés

RSS
feliratkozás